⇓ Choose Marathi Status Category

life status | marathi status

Are you serching for life status? you are on the best status website. we provide you a huge collection of marathi status. we provide marathi status whatsapp and easy to copy status and share. I hope you enjoy marathistatus website.

सार काही विसरून आत्ता वेड्या सारख 😜 जगायच , डोळे असून सुद्धा आंधळ्या सारख 🙄 पहायच , खोट का होईना पण हसून 🤣 हसूनच मरायच ...

sar kahi visarun ata vedyasarkh 😜 jagayach , dole asun suddha aandhalya sarkh 🙄 pahayach , kot ka hoina pn hasun 🤣 hasunach marayach ...

भाषा 😊 हे जर एक सुमन असेल तर , व्याकरणाशिवाय त्याचा 🌺 सुगंध दरवळणार ❌ नाही ...

bhasha 😊 he jar ek suman asel tr , vyakaranashivay tyacha 🌺 sugandh dalavalanar ❌ nahi ...

माणस असलेल्या 🏠 घरात राहू ❌ नका , 👫 माणसाच्या 🏠 घरात रहा ...

manas aslelya 🏠 gharat rahu ❌ naka , 👫 manasachya 🏠 gharat raha ...

आयुष्य आपल्याला खूप 👍 काही देत , फक्त आपल्याला ते घेता आलं 😊 पाहिजे ...

aayushya aaplyala khup 👍 kahi det , fakt aaplyala te gheta aal 😊 pahije ...

आपण महान गोष्टी करू शकत ❌ नाही तर , महान मार्गामध्ये लहान गोष्टी 💪 करा ...

apan mahan goshti karu shakat ❌ nahi tr , mahan margamadhe lahan goshti 💪 kara ...

रस्ता 😊 सुंदर असेल तर नक्की 👍 विचारा ... तो कुठे जातो ...

rasta 😊 sundar vatat asel tr nakki 👍 vichara ... to kuthe jato ..

कधी कधी एकटं 😓 राहणं चांगलं असत , कारण कोणी 😊 तुम्हाला दुखवू नाही ❌ शकत ...

kadhi kadhi ekat 😓 rahan chang asat , karan koni 😊 tumhala dukhvu nahi ❌ shakat ...

जे घडत ते 😊 चांगल्यासाठीच , फरक फ़क्त एवढाच असतो , की ते कधी 😊 आपल्या चांगल्यासाठी असतं ... तर कधी 👍 दुसऱ्याच्या चांगल्यासाठी असतं…

je ghadat te 😊 changlyasathich , farak fakt evadhach asato , ki te kadhi 😊 aaplya changlyasathi asat tr ... kadhi 👍 dusaryachya changlyasathi asat ...